УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ
РАДИ МУЗЕЇВ
UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE
OF THE INTERNATIONAL COUNCIL
OF MUSEUMS

icom commmunity


СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РАДИ МУЗЕЇВ «ІКОМ»

Ідентифікаційний код 36424924

(нова редакція)

 

Київ - 2018 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РАДИ МУЗЕЇВ «ІКОМ» (надалі – ІКОМ України) є неприбутковою (некомерційною) громадською організацією, створеною відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» та інших нормативно-правових актів України, а також загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права.

1.2. Діяльність ІКОМ України здійснюється у відповідності до цього Статуту, на основі добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. ІКОМ України діє у формі громадської організації та поширює свою діяльність на всю територію України.

1.3. ІКОМ України об’єднує і організовує діяльність членів ІКОМ, які проживають на території України. ІКОМ України діє на підставі даного статуту і чинної редакції Статуту Міжнародної ради музеїв ІСОМ (далі ІСОМ).

1.4. ІКОМ України є вільним у виборі напрямків діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. ІКОМ України ідповідно до чинного Статуту ІСОМ представляє інтереси музеїв, музейних установ і музейництва, і організовує свою роботу відповідно до положень і норм ІСОМ. ІКОМ України і його члени визнають Статут ІСОМ, внутрішні правила і положення ІСОМ (ICOM Internal Rules and Regulations) та Кодекс музейної етики ІСОМ у чинних редакціях.

1.5. Найменування ІКОМ України українською мовою:

Повне найменування: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РАДИ МУЗЕЇВ «ІКОМ»;

Скорочене найменування: ВГО «ІКОМ України».

Англійською мовою:

Повна назва: «Ukrainian Committee of the Council of Museums «ICOM»;

Скорочена назва : «ICOM Ukraine».

1.6. Місцезнаходження ІКОМ України – Україна, м. Київ, 01001, Грушевського, 6, Національний художній музей України.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІКОМ УКРАЇНИ

2.1. Метою діяльності ІКОМ України є:

2.1.1. відродження, збереження та промоція культурної і природної спадщини, розвиток музейної справи та фаховий розвиток музейних фахівців, захист спільних професійних інтересів своїх членів;

2.1.2. встановлення, поширення, сприяння впровадженню фахових та етичних стандартів музейної діяльності.

 

2.2. Завдання ІКОМ України. ІКОМ України в установленому законодавством порядку сприяє:

2.2.1.забезпеченню глибокого знання та розуміння характеру, функцій та ролі музеїв, які діють на користь суспільству та його розвитку;

2.2.2. організації співробітництва та взаємодопомоги між музеями та музейними фахівцями в Україні та інших країн світу;

2.2.3. представництву та підтримці інтересів фахівців з музейної справи:

2.2.4. розвитку та поширенню знань у сфері музеєзнавства та інших дисциплінах, котрі пов'язані з управлінням та діяльністю музеїв;

2.2.5. відродженню і збереженню культурної та природної спадщини України;

2.2.6. всебічному культурному обміну між спільнотами, країнами, регіонами;

2.2.7. культурному та біологічному різноманіттю;

2.2.8. поширенню гуманістичних цінностей, зміцнення миру і добросусідства;

2.2.9. міжнародному співробітництву, всебічному обміну досвідом між українськими та зарубіжними музеями та музейними фахівцями, інформацією про їхні досягнення, розвиток, музейні предмети, колекції, форми роботи, заходи з охорони культурної та природної спадщини, методи наукових досліджень, реставрації і консервації, збереження та промоції культурної і природної спадщини тощо;

2.2.10. наданню допомоги музеям в організації належного збереження, дослідження та презентації музейних предметів і музейних колекцій;

2.2.11. виявленню і збору музейних предметів і музейних колекцій у способи, що не суперечать чинному українському та міжнародному законодавству;

2.2.12. організації вивчення музейних предметів і музейних колекцій;

2.2.13. підготовці публікацій про музейні предмети і музейні колекції.

 

2.3. Для досягнення своєї мети і завдань ІКОМ України у відповідності до чинного законодавства здійснює роботу в наступних напрямах:

2.3.1. в установленому законом порядку сприяє обміну виставками, матеріалами, досвідом роботи між українськими і зарубіжними музеями;

2.3.2. сприяє використанню міжнародних засобів повідомлення про викрадені або здобуті в інший незаконний спосіб музейні цінності з метою їх виявлення і повернення законним власникам;

2.3.3. без мети отримання прибутку видає і розповсюджує літературу з музейної справи та дотичної проблематики, а також здійснює іншу видавничу діяльність шляхом заснування та поширення власних засобів масової інформації;

2.3.4. сприяє розвитку культурного туризму;

2.3.5. проводить культурні заходи, пов'язані з популяризацією досягнень і цінностей української та світової культури;

2.3.6. співпрацює з міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, які займаються питаннями культури;

2.3.7. бере участь у громадсько-політичному житті України;

2.3.8. проводить виставки, лекції, лотереї, аукціони та інші заходи в установленому законом порядку;

2.3.9. бере участь в організації і проведенні міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів з питань музейної діяльності та дотичної проблематики;

2.3.10. надає пропозиції щодо розробки нормативно-правових актів;

2.3.11. сприяє організації та проведенню громадських експертиз проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів, що стосуються діяльності музеїв;

2.3.12. сприяє організації та проведенню лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій та інших інформаційно-освітніх заходів;

2.3.13. організовує та проводить громадські дослідження та конкурси між членами ІКОМ України;

2.3.14. сприяє розробці та реалізації програм обміну та стажуванню музейних працівників за кордоном;

2.3.15. взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями, в межах, встановлених чинним законодавством;

2.3.16. сприяє здійсненню науково-дослідної, експозиційної, науково-освітньої, науково-методичної, видавничої та інших видів музейної роботи шляхом популяризації та розповсюдження світового інноваційного музейного досвіду;

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ІКОМ УКРАЇНИ

 

3.1. ІКОМ України набуває статусу юридичної особи в установленому Законодавством порядку.

3.2. ІКОМ України створюється на невизначений термін.

3.3. ІКОМ України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного Законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів ІКОМ України.

3.4. ІКОМ України має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з чинним Законодавством України.

3.5. ІКОМ України має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Президією. Символіка ІКОМ України реєструється в установленому Законодавством порядку.

3.6. ІКОМ України несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке йому належить та на яке може бути накладено стягнення згідно з чинним Законодавством України.

3.7. ІКОМ України не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями ІКОМ України.

 

3.8. ІКОМ України, згідно з чинним Законодавством, має право:

3.8.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності ІКОМ України;

3.8.2. бути позивачем та відповідачем у суді та у господарському суді згідно з чинним Законодавством України;

3.8.3. наймати на роботу штатних працівників на основі трудових договорів;

3.8.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів ІКОМ України у органах державної влади;

3.8.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.8.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

3.8.7. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому Законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

3.8.8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним Законодавством України;

3.8.9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане ІКОМ України у володіння або користування, якщо це необхідно для досягнення мети його діяльності;

3.8.10. отримувати майно та кошти за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності ІКОМ України;

3.8.11. розповсюджувати інформацію про ІКОМ України, пропагувати свої ідеї та цілі;

3.8.12. засновувати засоби масової інформації;

3.8.13. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

3.8.14. мати інші права, передбачені Законами України.

3.8.15. ІКОМ України може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії ІКОМ України на основі письмового подання, підписаного не менше ніж 5 членами ІКОМ України, що мають право голосу.

Відокремлені підрозділи ІКОМ України діють без статусу юридичної особи, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, та легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом ІКОМ України з правом голосу; відокремлені підрозділи ІКОМ України можуть мати свої положення, укладені з урахуванням положень Статуту ІКОМ України та чинного законодавства.

3.8.16. Рішення про ліквідацію відокремленого підрозділу приймається Президією ІКОМ України та відбувається відповідно до чинного законодавства України.

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в ІКОМ України є добровільним.

Членами ІКОМ України можуть бути громадяни України – музейні працівники, діячі культури, науки, художники, архітектори, реставратори, особи інших спеціальностей, що підтримують ІКОМ, розвиток музеїв та музейної справи, які досягли 18 років та безпосередньо пов'язані з роботою музеїв, а також студенти вищих навчальних закладів, майбутня спеціальність яких безпосередньо може бути пов’язана з роботою в музеї.

Членами ІКОМ України можуть бути фізичні особи, яких об’єднює спільне місце роботи в музею, установі та організації, робота яких безпосередньо пов’язана із музейною діяльністю. Така категорія членства фізичних осіб, яких об’єднює спільне місце роботи відноситься до інституційної.

4.2. Членство в ІКОМ України поділяється на наступні категорії (види):

- індивідуальні члени, що сплачують повний щорічний внесок, мають право обирати та бути обраними до органів управління ІКОМ України (право голосу);

- інституційні члени - фізичні особи, яких об’єднює спільне місце роботи в музею, установі та організації, робота яких безпосередньо пов’язана із музейною діяльністю та, які сплачують повний щорічний внесок з правом обирати та бути обраними до органів управління ІКОМ України;

- члени-студенти (індивідуальні члени ІКОМ, що сплачують пільговий щорічний внесок), без права обирати та бути обраними до керівних органів ІКОМ України;

- члени, які підтримують ІКОМ, розвиток музеїв та музейної справи, в яких музей не є основним місцем роботи, сплачують повний щорічний внесок, з правом обирати, але без права бути обраними до органів управління ІКОМ України;

- почесні члени (рішення про надання почесного членства приймається ІСОМ на основі подання ІКОМ України); не сплачують членських внесків, без права обирати та бути обраними до органів управління ІКОМ України.

4.3. Рішення Президії ІКОМ України про відмову у прийомі до ІКОМ України може бути оскаржене до Конференції ІКОМ України, рішення якої є остаточним.

4.4. Членство в ІКОМ України припиняється у випадках:

- добровільного припинення членства в ІКОМ України відповідно до поданої заяви;

- виключення з членів ІКОМ України;

- автоматичного припинення членства ІКОМ України.

Добровільне припинення членства в ІКОМ України здійснюється шляхом подання письмової заяви члена до Президії ІКОМ України.

Рішення Президії ІКОМ України у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

Члена ІКОМ України може бути виключено з ІКОМ України за рішенням Президії ІКОМ України за поданням Комісії по прийому нових членів, за наявності однієї з нижче вказаних підстав:

- виявлення невідповідності вимогам щодо членства в ІКОМ України, зокрема у разі втрати членом ІКОМ України професійного зв'язку з музеями;

- порушення обов’язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків протягом двох років;

- невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень органів управління ІКОМ України або порушення правил і норм, прийнятих Конференцією ІКОМ України, Президією ІКОМ України, які є обов'язковими для всіх членів ІКОМ України;

- порушення Кодексу музейної етики ІСОМ;

- поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації ІКОМ України;

- недотримання членом ІКОМ України стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених ІСОМ та ІКОМ України.

Рішення Президії ІКОМ України про виключення з ІКОМ України надсилається члену ІКОМ України, якого виключено, у письмовій формі. Рішення Президії ІКОМ України про виключення з ІКОМ України може бути оскаржене до Конференції ІКОМ України. Рішення Конференції є остаточним.

4.5. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

- несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років;

- визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

- набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена ІКОМ України, який скоїв умисний злочин у сфері музейної діяльності;

- смерті особи.

У разі виходу із складу членів ІКОМ України членські та інші внески не повертаються.

4.6. Члени ІКОМ України, для реалізації та представництва своїх прав можуть наділяти своїми повноваженнями інших осіб (представників), які теж є членами ІКОМ. Повноваження представника мають бути належним чином посвідчені.

4.7. Членом ІКОМ не може бути особа чи установа (або співробітники установи), що продає або купує для отримання прибутку культурні цінності, у тому числі твори мистецтва, природничі або наукові зразки, з урахуванням чинного законодавства України та міжнародних правових норм. Це також поширюється на осіб та організації, що здійснюють діяльність, яка може призвести до відповідного конфлікту інтересів.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ІКОМ УКРАЇНИ

5.1. Члени ІКОМ мають право:

5.1.1. брати участь в управлінні ІКОМ України через участь у роботі його органів у порядку, передбаченому Статутом;

5.1.2. обирати та бути обраними до органів управління ІКОМ України в залежності від категорії членства відповідно до п. 4.2. даного статуту;

5.1.3. брати участь у роботі відокремлених структурних підрозділів ІКОМ України;

5.1.4. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, які організовані та проводяться ІКОМ України на умовах, затверджених Президією або відповідним структурним підрозділом ІКОМ України, в межах своєї компетенції;

5.1.5. користуватися усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати ІКОМ України, на умовах, затверджених органами управління ІКОМ України;

5.1.6. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених керівними органами ІКОМ України в межах їх компетенції;

5.1.7. вимагати розгляду на засіданнях Конференції будь-яких питань, що стосуються діяльності ІКОМ України;

5.1.8. брати участь в обговоренні усіх питань діяльності ІКОМ України, вносити на розгляд ІКОМ України пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;

5.1.9. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність ІКОМ України;

5.1.10. одержувати від ІКОМ України допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Президією;

5.1.11. вийти з ІКОМ України в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом. Члени ІКОМ України також можуть мати інші права, передбачені чинним Законодавством України, а також рішеннями Конференції ІКОМ України.

 

Члени ІКОМ України зобов’язані:

5.1.12. дотримуватись вимог цього Статуту, Кодексу музейної етики ІСОМ, інших внутрішніх документів ІКОМ України та Міжнародної ради музеїв ІСОМ, виконувати рішення Конференції, Президії ІКОМ України та інших органів ІКОМ України, які є обов’язковими для членів ІКОМ України та відповідають чинному законодавству України;

5.1.13. своєчасно, у встановленому розмірі та порядку сплачувати членські внески;

5.1.14. сприяти досягненню цілей та реалізації завдань ІКОМ України;

5.1.15. не допускати дій, що дискредитують ІКОМ України;

5.1.16. інформувати органи управління ІКОМ України про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність ІКОМ України, а також про факти порушення цього Статуту;

5.1.17. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами ІКОМ України.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІКОМ УКРАЇНИ

6.1. Органами управління ІКОМ України є:

Загальні збори ІКОМ України (Конференція)

Президент, Віце-Президент ІКОМ України

Президія ІКОМ України;

Комісія по прийому нових членів;

Наглядова рада

 

6.2. Кожне засідання органів управління оформлюється протоколом, форма засідання обов’язково вказується у протоколі. Протокол підписується усіма присутніми.

6.3. Не допускається одночасне подання однієї й тієї ж кандидатури на різні виборні посади в органах управління ІКОМ України.

6.4. Загальний стаж перебування на виборних посадах в ІКОМ України не може перевищувати 12 років.

 

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЯ) ІКОМ УКРАЇНИ

7.1. Загальні збори (далі – Конференція) ІКОМ України є вищим органом управління ІКОМ України, яка скликається Президією ІКОМ України в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Звітно-виборчі Загальні збори (Звітно-виборча Конференція) ІКОМ України відбувається в рік проведення Генеральної асамблеї ІСОМ.

Новообрана Президія і Президент переймають повноваження в кінці року.

Позачергова Конференція ІКОМ України може бути скликана за ініціативи Президії, Президента, Наглядової ради ІКОМ України.

Члени ІКОМ України, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів ІКОМ України.

7.2. До виняткової компетенції Конференції відносяться:

  • прийняття статуту ІКОМ України, внесення і затвердження змін до нього;
  • реалізація права власності на майно та кошти ІКОМ України;
  • покладання окремих функцій господарського управління майном та коштами на свої структурні підрозділи;
  • вибори Президента, Віце-Президента, членів Президії, Наглядової ради ІКОМ України;
  • затвердження звіту про діяльність Президії і Наглядової ради ІКОМ України за звітний період;
  • прийняття плану роботи ІКОМ України;
  • рішення про проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності ІКОМ України;
  • прийняття рішення про реорганізацію і ліквідацію ІКОМ України, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень і затвердження ліквідаційного балансу.

 

Конференція може розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань, які стосуються діяльності ІКОМ України, обговорювати доповіді і повідомлення з актуальних теоретичних і практичних питань, що стосуються музейної справи в Україні та за кордоном.

7.3. Конференція ІКОМ України може проводитись шляхом участі в ній учасників ІКОМ Україна або участі делегатів від відокремлених підрозділів ІКОМ Україна.  Про форму проведення конференції зазначається в повідомленні про проведення Конференції. 

Норма представництва делегів від відокремлених підрозділів становить 1 особа на 5 членів відокремленого підрозділу. У разі, якщо у відокремленому підрозділі менше 5 членів, то призначається 1 делегат. Відокремлений підрозділ зобов’язаний не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення Конференції повідомити ІКОМ України про обраних делегатів на Конференцію.  

Норма представництва може бути змінена за рішенням Президії ІКОМ України.

Засідання Конференції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше п’ятидесяти одного відсотка членів/делегатів ІКОМ України, що мають право голосу.

Кожний член ІКОМ України має при голосуванні один голос. Кожному члену ІКОМ України, що має право голосу, може бути делеговано не більше ніж 2 голоси інших членів ІКОМ, що мають право голосу. Делегування оформлюється дорученням у письмовій формі за підписом члена ІКОМ, який делегує голос. Доручення мають бути зареєстровані до початку роботи Конференції.

7.4. Рішення Конференції ІКОМ України з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на Конференції членів ІКОМ, що мають право голосу, шляхом відкритого чи таємного голосування, крім питань, які стосуються змін до Статуту ІКОМ України, реорганізації або ліквідації ІКОМ України.

7.5. Рішення про внесення змін до Статуту ІКОМ України, відчуження майна організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна ІКОМ України, та про ліквідацію організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

Прийняття рішень щодо реорганізації або саморозпуску ІКОМ України шляхом використання засобів зв'язку або методу опитування не допускається.

Місце та дата та час проведення Конференції визначається Президією ІКОМ України.

Рішення Конференції ІКОМ України вносяться до протоколу або складаються у вигляді окремого документу, які підписуються головуючим і секретарем Конференції; публікація цих документів на сайті ІКОМ України обов’язкова.

Про скликання чергового засідання Конференції члени ІКОМ України повідомляються шляхом оголошення у письмовій формі або іншим шляхом, встановленим Президією ІКОМ України, не пізніше ніж за 45 календарних днів до дати засідання. У випадку скликання позачергової Конференції повідомлення має бути зроблено не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати позачергового засідання.

Проект порядку денного засідання Конференції ІКОМ України пропонується Президією ІКОМ України.

Будь-яке питання, яке пропонується до розгляду Конференції ІКОМ України, має бути внесене його ініціатором у письмовій формі та надіслане до Президії ІКОМ України не пізніше, ніж за 30 календарних днів до засідання Конференції ІКОМ України. Отримання запиту має бути підтверджене Президією ІКОМ України.

Якщо питання, що було вчасно надіслано до Президії ІКОМ України, не увійшло до порядку денного, можливість його включення для обговорення вирішується Конференцією шляхом відкритого голосування, як і питання, що відносяться до форс-мажорних обставин.

Засідання Конференції ІКОМ України є відкритими для всіх членів ІКОМ України. На засідання Конференції ІКОМ України Президією ІКОМ України можуть бути запрошені почесні гості та спостерігачі, яким може надаватися слово, але які не мають права брати участь у голосуванні.

Розповсюдження на засіданні Конференції ІКОМ України будь-яких матеріалів можливе лише з дозволу головуючого.

Головує на засіданні Конференції ІКОМ України Президент ІКОМ України. У випадку відсутності Президента на засіданні Конференції ІКОМ України головує Віце-президент. У випадку відсутності Президента та Віце-президента на засіданні Конференції ІКОМ України головує особа, яка обрана учасниками Конференції ІКОМ України.

В обов’язки головуючого входить:

- ведення засідання Конференції ІКОМ України та забезпечення порядку у залі (у тому числі за допомогою призначених головуючим осіб);

- забезпечення дотримання регламенту Конференції ІКОМ України та інших положень, що регулюють її роботу;

- вирішення всіх процедурних питань.

Робота Конференції ІКОМ України протоколюється. Ведення протоколу забезпечує Виконавчий секретар або, у разі його відсутності, член ІКОМ, призначений головуючим.

7.6. Засідання Конференції ІКОМ України можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. Рішення про обрану форму проведення такого засідання приймає Президія та повідомляє членів ІКОМ України не пізніше ніж за 20 календарних днів до визначеної дати проведення засідання Конференції.

 

8. ПРЕЗИДІЯ ІКОМ УКРАЇНИ

8.1. Президія ІКОМ Укрїни є вищим колегіальним органом управління ІКОМ України в період між Звітно-виборчими Конференціями. Члени Президії обираються строком на 3 роки, максимум на 2 терміни повноважень (6 років), за винятком стажу перебування на посаді Президента.

8.2. Президія складається з 5 членів: Президент, Віце-президент, Виконавчий секретар, Координатор з фінансових питань, Координатор з питань комунікації.

Голосування на кожну посаду членів Президії відбувається окремо. Кандидати на посади надають свої CV (резюме) та орієнтовні програми діяльності терміном на 3 роки Президії для оприлюднення не менше ніж за 25 календарних днів до проведення звітно-виборчої Конференції. Президія повинна оприлюднити надані документи не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення чергової Звітно-виборчої Конференції або, відповідно, не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення позачергової Звітно-виборчої Конференції.

8.3. Засідання Президії скликається Президентом ІКОМ України за необхідності, але не рідше одного разу на 3 місяці. Засідання Президії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Президії.

8.4. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії та оформлюються протоколами за підписами секретаря та головуючого. При рівній кількості голосів Президент має вирішальний голос.

8.5. Засідання Президії ІКОМ України можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій або у формі заочного голосування (методом опитування).

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Президент та повідомляє членів ІКОМ України не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання Президії про обрану форму засідання.

В разі проведення засідання у формі заочного голосування, члени Президії зобов’язані письмово повідомити про прийняті ними рішення протягом не пізніше ніж 2 календарні дні з моменту проведення засідання шляхом відправлення листа на адресу ІКОМ України.

8.6. В роботі Президії ІКОМ України з правом дорадчого голосу можуть брати участь керівники відокремлених та структурних підрозділів ІКОМ України.

8.7. На час відсутності Президента ІКОМ України, його повноваження виконуються Віце-президентом, якщо відсутні обоє – членом Президії, обраним Президією ІКОМ України.

8.8. Президія ІКОМ України:

8.8.1. здійснює керівництво діяльністю ІКОМ України в період між Звітно-виборчими Конференціями; з метою забезпечення поточної діяльності ІКОМ України може приймати рішення про створення виконавчих органів та внутрішніх структурних підрозділів, у тому числі із залученням штатних працівників;

8.8.2. забезпечує виконання рішень Конференції;

8.8.3. створює постійні і тимчасові експертні комісії ІКОМ України, а також інші громадсько-консультаційні органи ІКОМ України, координує їх діяльність, затверджує положення про них, призначає їх керівників;

8.8.4. скликає Конференції ІКОМ України;

8.8.5. забезпечує імплементацію стратегічних документів і програм ІКОМ України, затверджує плани основних заходів, цільових та інших програм, здійснює поточне планування роботи;

8.8.6. затверджує річні кошториси доходів і видатків ІКОМ України, визначає джерела і розміри фінансування поточної діяльності.

8.8.7. на добровільних засадах, в рамках чинного законодавства, приймає рішення про вступ в спілки, союзи, асоціації, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу з метою успішного виконання статутних завдань;

8.8.8. затверджує створення відокремлених підрозділів ІКОМ України та Положення про них;

8.8.9. приймає рішення про прийняття в члени ІКОМ України;

8.8.10. затверджує склад Комісії по прийняттю нових членів ІКОМ України, затверджує Положення про неї;

8.8.11. затверджує структуру, штатний розпис і правила внутрішнього трудового розпорядку штатних працівників ІКОМ України;

8.8.12. визначає кандидатури членів ІКОМ України з правом голосування на Асамблеї ІСОМ;

8.8.13. організовує співробітництво ІКОМ України і його членів з державними і громадськими організаціями в Україні і за її межами; за погодженням або на доручення Президії члени Президії можуть представляти ІКОМ України в Україні та за кордоном;

8.8.14. вирішує будь-які питання діяльності ІКОМ України, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції ІКОМ України;

8.8.15. рішення, дії, бездіяльність Президії можуть бути оскаржені будь-яким членом ІКОМ України шляхом подання письмової скарги на розгляд Конференції ІКОМ України через Наглядову раду. Наглядова рада ІКОМ зобов’язана внести подану скаргу на розгляд найближчої Конференції ІКОМ. За результатами розгляду скарги Конференція приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану або задовольняє частково чи повністю.

8.10. Виконавчий секретар ІКОМ України:

8.10.1. складає протоколи засідань Президії та оформлює рішення Президії ІКОМ України у вигляді окремих документів у разі потреби; готує матеріали для розгляду на засіданні Президії; бере участь у підготовці матеріалів;

8.10.2. координує усі види роботи, пов’язані з питаннями членства в ІКОМ України, у тому числі по збору членських внесків; забезпечує вчасну підготовку документації стосовно членства для Міжнародної ради музеїв ІСОМ, підтримує систематичні контакти з Генеральним секретаріатом ІСОМ з питань членства та пов’язаних питань, забезпечує вчасне інформування органів управління та членів ІКОМ України про зміни у питаннях членства та дотичних питаннях;

8.10.3. забезпечує підготовку звітів або розділів звітів ІКОМ України з питань стосовно членства.

8.11. Координатор з фінансових питань

8.11.1. бере участь в розробці та імплементації фінансової політики ІКОМ України, пошуку додаткових джерел фінансування, реалізації програм і проектів;

8.11.2. забезпечує прозорість та підзвітність роботи органів управління ІКОМ України у фінансових питаннях;

8.11.3. координує підготовку річних кошторисів ІКОМ України та звітів ІКОМ України у їхній фінансовій частині;

8.11.4. спільно з Виконавчим секретарем координує вирішення питань, пов’язані зі збором членських внесків;

8.11.5. разом з Президентом ІКОМ України має право першого підпису на банківських документах ІКОМ України, за дорученням Президента або Президії укладає угоди і договори з українськими партнерами або виконавцями; за дорученням Президента може бути залучений до вирішення питань, пов’язаних з розпорядженням майном ІКОМ України в межах затверджених кошторисів та рішень Загальних зборів (Конференції) ІКОМ України.

8.12. Координатор з питань комунікації

8.12.1. координує питання розробки та імплементації зовнішньої та внутрішньої комунікаційної політики ІКОМ України, реалізації програм і проектів ІКОМ України у відповідній частині; забезпечує підготовку текстів офіційних заяв, звернень, оголошень, прес-релізів ІКОМ України тощо;

8.12.2. координує питання внутрішньої комунікації, забезпечує вчасне інформування членів ІКОМ України про події та важливі оголошення ІКОМ України та Міжнародної ради музеїв ІСОМ, зокрема, шляхом систематичного оновлення інформації на офіційних інтернет-ресурсах ІКОМ України, інформаційних розсилок тощо;

8.12.3. забезпечує та координує роботу офіційної веб-сторінки та інших офіційних інтернет-ресурсів ІКОМ України, підготовку та розсилку інформаційних бюлетенів та інших матеріалів за рішенням органів управління ІКОМ України.

 

9. ПРЕЗИДЕНТ ІКОМ УКРАЇНИ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ІКОМ УКРАЇНИ

9.1. Президент ІКОМ України обирається Конференцією з членів ІКОМ України, що мають право голосу, строком на 3 роки, максимум на два терміни повноважень (6 років), за винятком стажу перебування на іншій посаді в Президії ІКОМ України.

9.2. Президент ІКОМ України

9.2.1. є вищою посадовою особою ІКОМ України;

9.2.2. має володіти щонайменше однією з офіційних мов ІСОМ;

9.2.3. керує діяльністю Президії ІКОМ України; зобов’язаний регулярно (але не рідше одного разу на три місяці) доповідати Президії про поточні справи;

9.2.4. координує розробку стратегічних документів ІКОМ України;

9.2.5. керує підготовкою питань, які підлягають розгляду Президією і Конференцією ІКОМ України;

9.2.6. керує підготовкою та головує на Конференції ІКОМ України;

9.2.7. подає Конференції звіт про діяльність Президії ІКОМ України;

9.2.8. за погодженням з Президією виступає від імені ІКОМ України у взаєминах з державними, громадськими та іншими організаціями як всередині країни, так і за її межами;

9.2.9. має право першого підпису на фінансових та інших документах ІКОМ України;

9.2.10. може видавати доручення, накази, вказівки всім штатним працівникам ІКОМ України;

9.2.11. скликає Президію ІКОМ України, головує на її засіданнях;

9.2.12. контролює прийняття на роботу і звільнення штатних співробітників ІКОМ України;

9.2.13. відкриває рахунки в банках та діє від імені ІКОМ України; здійснює оперативне управління майном та коштами ІКОМ України, підписує фінансові, статистичні та інші звіти;

9.2.14. здійснює будь-які інші юридичні і фактичні дії, необхідні для досягнення цілей ІКОМ України, за винятком тих, які у відповідності до цього Статуту і законодавства України віднесені до компетенції інших органів управління ІКОМ України;

 

9.3. Віце-президент ІКОМ України:

9.3.1. Віце-Президент обирається строком на 3 роки, максимум на 2 терміни (6 років), за винятком стажу перебування на посаді Президента;

9.3.2. має володіти щонайменше однією з офіційних мов ІСОМ;

9.3.3. у випадку відсутності Президента скликає та проводить засідання Президії;

9.3.4. за погодженням (у разі необхідності – за дорученням) Президії представляє ІКОМ України в Україні та за кордоном, вирішує інші питання поточної діяльності ІКОМ України;

9.3.5. координує розробку планів основних заходів, цільових та інших програм;

9.3.6. забезпечує дотримання регламенту роботи ІКОМ України;

9.3.7. координує роботу відокремлених структурних підрозділів, секцій,; регулярно інформує їх про виконання планів робіт, поточні питання;

9.3.8. координує підготовку щорічних та інших звітів ІКОМ України;

9.3.9. координує підготовку офіційних публікацій ІКОМ (документів, видань тощо).

9.4. Рішення, дії, бездіяльність Президента та Віце-президента ІКОМ України можуть бути оскаржені будь-яким членом ІКОМ України шляхом подання скарги до Наглядової ради ІКОМ України. Наглядова рада за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану або передає матеріали скарги на розгляд Конференції. Строк розгляду скарги Наглядовою радою не може перевищувати одного місяця з моменту прийому скарги на розгляд.

 

 

10. КОМІСІЯ ПО ПРИЙОМУ НОВИХ ЧЛЕНІВ ІКОМ УКРАЇНИ

10.1. Комісія по прийому нових членів призначається (за згодою) Президією ІКОМ України терміном на три роки з індивідуальних членів ІКОМ України, що сплачують повні членські внески, у кількості не менше 3 осіб, діє на підставі даного Статуту та з урахуванням чинних документів ІКОМ України та ІСОМ, що стосуються членства в ІСОМ. Не допускається призначення членів Комісії більше ніж на два строки, щотри роки склад Комісії має бути оновлений на 2/3.  

10.2. Комісія розглядає заяви кандидатів у члени ІКОМ України, рекомендує Президії ІКОМ України прийняти або відхилити заяви кандидатів у члени ІКОМ України.

10.3. Комісію очолює Голова, який обирається зі складу учасників Комісії на першому її засіданні шляхом відкритого голосування. Виконавчий секретар ІКОМ України входить до складу Комісії за своєю посадою та складає протоколи засідань Комісії. У випадку відсутності Виконавчого секретаря на засіданні Комісії складання протоколу доручається іншому члену Комісії, який обирається зі складу учасників Комісії шляхом відкритого голосування. Протокол засідання підписується всіма членами Комісії.

10.4. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів Голова Комісії має вирішальний голос.

10.5. Комісія проводить засідання не рідше одного разу на 6 місяців.

10.6. Рішення, дії, бездіяльність Комісії можуть бути оскаржені будь-яким членом ІКОМ України шляхом подання письмової скарги на розгляд Наглядової ради ІКОМ України. Наглядова рада зобов’язана розглянути подану скаргу та повідомити Президію ІКОМ України про рішення протягом не більше ніж 2 місяців з моменту прийняття скарги. За результатами розгляду скарги Наглядова рада відхиляє скаргу, як необґрунтовану, задовольняє частково чи повністю. За рекомендацією Наглядової ради Президія ІКОМ України може змінити склад Комісії.

 

11. НАГЛЯДОВА РАДА ІКОМ УКРАЇНИ

11.1. Для здійснення контролю за діяльністю ІКОМ України Конференція ІКОМ України обирає Наглядову раду з членів ІКОМ України, строком на 3 роки у кількості 3 осіб. Члени ІКОМ України можуть бути обрані до Наглядової ради не більше ніж на 2 терміни максимум.

11.2. Діяльністю Наглядової ради керує Голова, який обирається на її засіданні зі складу Наглядової ради терміном на 3 роки.

11.3. Наглядова рада ІКОМ України здійснює, зокрема, контроль за фінансово-господарською діяльністю, збереженням майна ІКОМ України, правильністю використання грошових коштів, обліку, звітності, контролює використання кошторисів видатків ІКОМ України, дотримання фінансової дисципліни.

11.4. Наглядова рада ІКОМ України в міру необхідності, але не менше одного разу на рік проводить ревізію фінансово-господарської діяльності ІКОМ України, за наслідками перевірки складає акти і передає їх на ознайомлення до Президії ІКОМ України та звітує перед Конференцією ІКОМ України. Ці документи підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційому сайті ІКОМ України в термін до 10 робочих днів від дня складання. Звіт Наглядової ради затверджується Конференцією ІКОМ України.

11.5. Ініціатива проведення перевірок діяльності, зокрема, фінансово-господарської діяльності ІКОМ, Наглядовою радою може належати:

Конференції ІКОМ України;

Президії ІКОМ України;

самій Наглядовій раді;

членам ІКОМ України (не менше 30 осіб).

11.6. Наглядова рада зобов'язана вимагати скликання позачергової Конференції ІКОМ України, якщо виникла серйозна загроза інтересам ІКОМ України.

11.7. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданнях Президії без права голосу.

11.8. У разі вибування (з різних причин) 2 з 3 членів ради з її складу, ротація здійснюється шляхом проведення дострокових виборів Наглядової ради на позачерговій Конференції ІКОМ України.

11.9. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність перед членами ІКОМ України за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка міститься у висновках та рішеннях Наглядової ради. За невиконання своїх обов’язків згідно зі Статутом, передбачається дострокове складання їх повноважень та проведення дострокових виборів до складу Наглядової ради на позачерговій Конференції ІКОМ України.

11.10. Рішення, дії, бездіяльність Наглядової ради можуть бути оскаржені будь-яким членом ІКОМ України шляхом подання скарги на розгляд Конференції ІКОМ України через Відповідального секретаря ІКОМ України. За результатами розгляду скарги Конференція приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану або задовольняє частково чи повністю. Строк розгляду скарги не може перевищувати двох місяців.

 

12. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

 

12.1. ІКОМ України є неприбутковою організацією. У власності ІКОМ України можуть знаходитись земельні ділянки, будівлі, приміщення, інвентар, транспорт, майно, гроші, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення його статутної діяльності.

12.2. У власності ІКОМ України можуть знаходитися установи, видавництва, засоби масової інформації, які створюються за рахунок його коштів у відповідності до його статутних цілей.

12.3. Майно ІКОМ України формується на основі:

- вступних, періодичних, цільових і членських внесків;

- безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань, наданих фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, як в грошовій, так і в майновій формі;

- пасивних доходів, надходжень від підприємств, організацій, що перебувають у власності ІКОМ України;

- майна та коштів, які надходять до ІКОМ України від проведення основної діяльності ІКОМ.

12.4. Членські внески в ІКОМ України повинні надходити до ІКОМ України не пізніше 1 лютого поточного року; кінцевий термін надходження встановлюється Президією ІКОМ України з огляду на внутрішні правила ІСОМ. Членські внески використовуються для забезпечення поточної діяльності ІКОМ України. Президія затверджує Положення про членські внески, яке відповідає чинним вимогам та рекомендаціям ІСОМ для національних комітетів. Президія має право встановлювати надбавку до суми членського внеску, який організація зобов’язана перераховувати до ІСОМ; кошти з надбавок можуть використовуватись на поточні потреби та розвиток ІКОМ України.

12.5. Власником майна ІКОМ України є ІКОМ України в цілому. Кожен окремий член ІКОМ України не має права власності на долю майна, яке належить ІКОМ України.

12.6. Розпорядником майна ІКОМ України в межах своєї компетенції є Конференція, а також інші органи управління ІКОМ України в межах повноважень, які встановлені рішеннями Конференції.

12.7. Кошти та інше майно ІКОМ України використовується виключно для фінансування видатків на утримання ІКОМ України, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами ІКОМ України; заборонено розподіляти їх серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління ІКОМ України та інших пов’язаних з ними осіб.

 

13. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВИЙ РІК

 

13.1. Президія ІКОМ України забезпечує організацію ведення оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку у відповідності до порядку, який передбачається чинним законодавством України, і несе відповідальність за достовірність інформації та дотримання відповідності вимогам чинного законодавства України. З метою ведення обліку Президія ІКОМ України може наймати штатних працівників та (або) утворювати необхідні внутрішні структурні підрозділи.

13.2. Фінансовий рік ІКОМ України співпадає з календарним роком.

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ІКОМ УКРАЇНИ

 

14.1. Зміни до цього Статуту вносяться виключно рішенням Конференції ІКОМ України. Рішення щодо змін до Статуту ІКОМ України приймаються більшістю не менше як у 3/4 голосів членів ІКОМ, що мають право голосу.

14.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Статут ІКОМ України та його нові редакції підписуються Головою та Секретарем Конференції.

 

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІКОМ УКРАЇНИ

15.1. Припинення діяльності ІКОМ України здійснюється шляхом реорганізації, саморозпуску або примусового розпуску. Припинення діяльності ІКОМ України проводиться за рішенням Конференції ІКОМ України, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 3/4 голосів членів ІКОМ, що мають право голосу, або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ІКОМ України.

15.2. Реорганізація ІКОМ України здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація шляхом приєднання здійснюється на підставі рішення Конференції про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються ІКОМ України, про згоду на таке приєднання.

15.3. Конференція ІКОМ України, прийнявши рішення про саморозпуск ІКОМ України, створює ліквідаційну комісію або доручає органу управління здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності ІКОМ України, як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ІКОМ України після його ліквідації відповідно до Статуту ІКОМ України та чинного законодавства.

15.4. Про прийняті рішення щодо реорганізації ІКОМ України шляхом приєднання ІКОМ України повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються документи визначені в чинному законодавстві України.

15.5. Кошти та інше майно ІКОМ України у разі його реорганізації, саморозпуску або примусового припинення (ліквідації), не може перерозподілятися між його членами і повинне бути передане іншій одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного функціонального спрямування або зараховане до доходу бюджету.

 

 


    Copyright © 2015 - 2016 ICOM Ukraine