УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ
РАДИ МУЗЕЇВ
UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE
OF THE INTERNATIONAL COUNCIL
OF MUSEUMS

icom commmunity


ЗАТВЕРДЖЕНО 

1-ю Установчою Конференцією Українського

  комітету Ради Музеїв «ІКОМ»

 

30 січня 2008

 

 

СТАТУТ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«Український комітет Ради Музеїв «ІКОМ»

 

2008 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Український комітет Ради Музеїв «ІКОМ» (надалі - ІКОМ України), є некомерційною громадською організацією, створеною відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» та інших нормативно-правових актів України, а також загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права

1.2. Діяльність ІКОМ України здійснюється у відповідності до цього Статуту, на основі добровільності, самоуправління, законності, гласності і рівноправності її членів, які об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації цілей, зазначених у цьому Статуті.

1.3. ІКОМ України утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність ІКОМ України поширюється на територію всієї України.

1 4. ІКОМ України є вільним у виборі напрямків діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом

1.5. Найменування ІКОМ України українською мовою:

повна назва: Всеукраїнська громадська організація «Український комітет Ради Музеїв «ІКОМ», скорочена назва: ВГО «Український комітет ІКОМ».

Англійською мовою: повна назва. All Ukraine Public Organization «Ukrainian Committee of the Council of Museums «ICOM»; скорочена назва: AUPO «Ukrainian Committee of ICOM»

1.6. Місцезнаходження ІКОМ України - Україна, м. Київ. 01001, Грушевського, 6

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІКОМ УКРАЇНИ

 

2.1. Метою діяльності ІКОМ України є:

2.1.1.  сприяння відродженню та збереженню історико-культурної та природничої спадщини України, сприяння широкому розвитку музеїв і музейної справи та захист спільних інтересів своїх членів;

ІКОМ України в установленому законодавством порядку сприяє:

2.1.2.  заохоченню та підтримці створення музейних установ, розвитку та професійному управлінню музеями усіх типів;

2.1.3.  забезпеченню глибокого знання та розуміння характеру, функцій та ролі музеїв, які діють на користь суспільству та його розвитку;

2.1.4.  організації співробітництва та взаємодопомоги між музеями та професійними працівниками музеїв в Україні та інших країн світу;

2.1.5. представництву, підтримці та поширенню інтересів усіх категорій професіоналів музейної справи:

2.1.6. розвитку та поширенню знань у сфері музеєзнавства та інших дисциплінах, котрі пов'язані з управлінням та діяльністю музеїв;

2.1.7. відродженню і збереженню історико-культурної та природничої спадщини України

2.2. Завданнями ІКОМ України в установленому законом порядку є:

2.2.1.  сприяння всебічному взаємному обміну культурними цінностями між країнами, духовному збагаченню народів, зміцненню мира і добросусідства;

2.2.2.  сприяння широкому обміну досвідом між українськими та зарубіжними музеями, інформацією про їх досягнення і розвиток, про їх колекції і форми роботи, про заходи по охороні пам'яток історії, культури, творів мистецтва, розвиток нових наукових методів досліджень, реставрації і консервації, збереження, тощо;

2.2.3.  сприяння вивченню і розповсюдженню серед українських музеїв прогресивного досвіду зарубіжних музеїв, наданню інформації про міжнародні контакти українських музеїв.

2.2.4.  сприяння розвитку і зміцненню міжнародного співробітництва між музеями і музейними працівниками різних країн;

2.2.5.  захист інтересів своїх членів;

2.2.6.  сприяння наданню допомоги музеям в організації належного збереження музейних предметів і музейних колекцій;

2.2.7.  сприяння виявленню і збору музейних предметів і музейних колекцій;

2.2.8.  сприяння організації вивчення музейних предметів і музейних колекцій;

2.2.9.  сприяння у підготовці публікацій про музейні предмети і музейні колекції.

2.3. Для здійснення своїх статутних цілей і завдань ІКОМ України у відповідності до діючого законодавства здійснює наступну діяльність:

2.3.1.  в установленому законом порядку сприяє обміну виставками, матеріалами, досвідом роботи між українськими і зарубіжними музеями;

2.3.2.  сприяє використанню міжнародних засобів повідомлення про викрадені музейні цінності з метою їх виявлення і повернення законним власникам;

2.3.3.  без мети отримання прибутку видає і розповсюджує літературу з музейної справи, а також здійснює іншу видавничу діяльність шляхом заснування власних засобів масової інформації;

2.3.4. сприяє організації культурного туризму історичними і заповідними місцями України;

2.3.5.  здійснює неприбуткові культурні заходи, пов'язані з популяризацією досягнень і цінностей української культури;

2.3.6.  співпрацює з міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, які займаються питаннями культури;

2.3.7.  бере участь у громадсько-політичному житті України;

2.3.8.  проводить неприбуткові виставки, лекції, лотереї, аукціони та інші заходи в установленому законом порядку;

2.3.9.  бере участь в організації і проведенні міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів з питань музейної діяльності;

2.3.10. надає пропозиції щодо розробки нормативно-правових актів;

2.3.11. сприяє організації та проведенню громадських експертиз проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів, що стосуються діяльності музеїв;

2.3.12. сприяє організації та проведенню лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій та інших інформаційно-освітніх заходів;

2.3.13. організовує та проводить громадські дослідження та конкурси між членами ІКОМ України;

2.3.14. сприяє розробці та реалізації програм обміну та стажуванню музейних працівників за кордоном;

2.3.15. взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями, в межах, встановлених чинним законодавством;

2.3.16. сприяє здійсненню експозиційної, виставкової, науково-освітньої та просвітницької діяльності

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ІКОМ УКРАЇНИ

3.1. ІКОМ України набуває статусу юридичної особи в установленому законодавством порядку.

3.2. ІКОМ України створюється на невизначений термін

3.3. ІКОМ України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів ІКОМ України 3.4. ІКОМ України має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.5. ІКОМ України має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Президією. Символіка ІКОМ України реєструється в установленому законодавством порядку.

3.6. ІКОМ України несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке йому належить та на яке може бути накладено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.7. ІКОМ України не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями ІКОМ України.

3.8. ІКОМ України, згідно з чинним законодавством має право:

3.8.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності ІКОМ України;

3.8.2. бути позивачем та відповідачем у суді та у господарському суді згідно з чинним законодавством України;

3.8.3.  наймати на роботу штатних працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод,

3.8.4.  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів ІКОМ України у органах державної влади;

3.8.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.8.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління,

3.8.7. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

3.8 8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України

3.8.9.  використовувати власне майно та майно, тимчасово передане ІКОМ України у володіння або користування, якщо це необхідне для досягнення мети його діяльності

3.8.10. отримувати майно та кошти за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності ІКОМ України;

3.8.11. розповсюджувати інформацію про ІКОМ України, пропагувати свої ідеї та цілі;

3.8.12. засновувати засоби масової інформації:

3.8.13. засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

3.8 14. мати інші права, передбачені законами України

3.8.15. основу ІКОМ України складають місцеві осередки (далі Осередки). Свою діяльність Осередки здійснюють відповідно до Статуту ІКОМ України та положень, які приймаються та затверджуються Президією

 3.8.16. рішення про створення чи ліквідацію Осередку Організації приймає Президія ІКОМ України.

3.8.17. осередки ІКОМ України діють без статусу юридичної особи та

легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування

3.8.18. осередки здійснюють свою діяльність від імені ІКОМ України; відповідальність за діяльність своїх осередків несе ІКОМ України

 

4. ЧЛЕНСТВО У ІКОМ УКРАЇНИ

 

4.1. Умови і порядок прийому в члени ІКОМ України, припинення членства визначаються цим Статутом:

Членство у ІКОМ України є добровільним.

Членство у ІКОМ України може бути індивідуальним і колективним.

Члени ІКОМ України сплачують щорічні членські внески у ІКОМ України, розміри і порядок сплати яких визначається рішенням Президії ІКОМ України

Членами ІКОМ України можуть бути громадяни України - музейні працівники, діячі культури, науки, художники, архітектори, реставратори, особи інших спеціальностей, які досягли 18 років та безпосередньо пов'язані з роботою музеїв, якщо загальний стаж їх роботи в музеї або організаціях, пов'язаних з діяльністю музеїв склав не менше трьох років, а також студенти вищих навчальних закладів, майбутня спеціальність яких безпосередньо може бути пов’язана із роботою в музеї Участь у ІКОМ України колективних та індивідуальних членів визначається відповідним положенням, затвердженим Президією ІКОМ України Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, робота яких безпосередньо пов’язана із музейною діяльністю.

Колективні члени вступають до ІКОМ України шляхом подання відповідного рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, поданого до Президії.

Підставою для прийому у ІКОМ України індивідуальних членів є письмова заява особи, до якої додається клопотання про прийом, підписане не менше ніж двома членами ІКОМ України, подана до Президії ІКОМ України,

Прийом у члени ІКОМ України здійснюється за рекомендацією Комісії по прийому нових членів та за рішенням Президії ІКОМ України за умови сплати вступного внеску, розмір якого визначається Президією ІКОМ України.

Рішення про прийом до ІКОМ України або про відмову приймається Президією ІКОМ України у тримісячний термін з дати подачі заяви.

Рішення про відмову у прийомі до ІКОМ України може бути оскаржене до Конференції ІКОМ України, рішення якої є остаточним.

Членство в ІКОМ України припиняється у випадках:

добровільного припинення членства в ІКОМ України відповідно до поданої заяви;

виключення з членів ІКОМ України; автоматичного припинення членства ІКОМ України.

Добровільне припинення членства в ІКОМ України здійснюється шляхом подання письмової заяви індивідуального члена до Президії ІКОМ України.

Добровільний вихід колективного члену із членів ІКОМ України здійснюється шляхом подання відповідного рішення зборів колективу.

Рішення Президії ІКОМ України у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

Члена ІКОМ України може бути виключено з ІКОМ України за рішенням Президії ІКОМ України за поданням Комісії по прийому нових членів, за наявності однієї з нижче вказаних підстав:

виявлення невідповідності вимогам щодо членства в ІКОМ України, і зокрема у разі втрати членом ІКОМ України професійного зв'язку з музеями;

порушення обов’язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків   протягом двох років;

невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Президії ІКОМ України або порушення правил і норм, прийнятих Конференцією ІКОМ України, Президією ІКОМ України, які є обов'язковими для всіх членів ІКОМ України;

поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації ІКОМ України;

недотримання членом ІКОМ України стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Конференцією ІКОМ України.

Рішення Президії ІКОМ України про виключення з ІКОМ України надсилається члену ІКОМ України, якого виключено, у письмовій формі. Рішення Президії ІКОМ України про виключення з ІКОМ України може бути оскаржене до Конференції ІКОМ України. Рішення Конференції є остаточним.

4.2. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років;

визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена ІКОМ України, який скоїв умисний злочин у сфері музейної діяльності;

смерті особи.

У разі виходу із складу членів ІКОМ України вступні, членські та інші внески не повертаються.

4.3. Звання "Почесний член ІКОМ України" присвоюється на клопотання Президії за

видатні заслуги особам, що працювали багато років у ІКОМ України і внесли значний внесок у розвиток музейної справи України. Рішення про присвоєння почесного звання і пов'язаних з цим індивідуальних пільгах приймається Конференцією ІКОМ України.

4.4. Почесні члени ІКОМ України звільняються від сплати членських внесків.

4.5. Члени ІКОМ України, для реалізації та представництва своїх прав можуть наділяти своїми повноваженнями інших осіб (представників). Представники призначаються на основі Положення, яке затверджується Президією ІКОМ України.

 

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ІКОМ УКРАЇНИ

 

5.1. Члени ІКОМ України мають право:

5.1.1.  брати участь в управлінні ІКОМ України через участь у роботі його органів у порядку, передбаченому Статутом;

5.1.2.  обирати та бути обраними до керівних органів ІКОМ України;

5.1.3.  брати участь у роботі структурних підрозділів ІКОМ України;

5.1.4.  брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, які організовані та проводяться ІКОМ України на умовах, затверджених Президією або відповідним структурним підрозділом ІКОМ України, в межах своєї компетенції;

5.1.5.  користуватися усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати ІКОМ України, на умовах, затверджених органами управління ІКОМ України;

5.1.6.  одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами ІКОМ України;

5.1.7.  вимагати розгляду на засіданнях Конференції будь-яких питань, що стосуються діяльності ІКОМ України;

5.1.8.  брати участь в обговоренні усіх питань діяльності ІКОМ України, вносити   на розгляд ІКОМ України пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;

5.1.9.  одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність ІКОМ України;

5.1.10. одержувати від ІКОМ України допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Президією;

5.1.11. вийти з ІКОМ України в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом. Члени ІКОМ України також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Конференції ІКОМ України.

Члени ІКОМ України зобов’язані:

5.1.12. дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів ІКОМ України та виконувати рішення Конференції, Президії ІКОМ України та інших органів ІКОМ України, які є обов’язковими для членів ІКОМ України та відповідають чинному законодавству України;

5.1.13. своєчасно, у встановленому розмірі та порядку сплачувати членські внески;

5.1.14. брати активну участь у досягненні цілей та завдань ІКОМ України, всіляко сприяти ІКОМ України у його діяльності;

5.1.15. не допускати дій, що дискредитують ІКОМ України;

5.1.16. інформувати органи ІКОМ України про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність ІКОМ України, а також про факти порушення цього Статуту;

5.1.17. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами ІКОМ України.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІКОМ УКРАЇНИ

 

6.1 Статутними органами ІКОМ України є:

Конференція ІКОМ України;

Президія;

Президент;

Виконавче бюро;

Секретаріат;

Комісія по прийому нових членів;

Ревізійна комісія.

 

7. КОНФЕРЕНЦІЯ ІКОМ УКРАЇНИ

 

Вищим керівним органом ІКОМ України є Конференція ІКОМ України, яка скликається Президією в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Президія встановлює норму представництва делегатів від місцевих осередків ІКОМ України.

Позачергова Конференція ІКОМ України може бути скликана за ініціативи Президії, Президента, Ревізійної комісії ІКОМ України, а також на вимогу не менше як 50 % членів ІКОМ України.

7.1. До виняткової компетенції Конференції відносяться:

прийняття статуту ІКОМ України, внесення і затвердження змін і доповнень до нього; реалізація права власності на майно та кошти ІКОМ України;

покладання окремих функції господарського управління майном та коштами на свої структурні підрозділи;

вибори Президента, першого Віце-Президента, Віце-Президентів, Президії і Ревізійної комісії ІКОМ України; затвердження звіту про діяльність Президії і Ревізійної Комісії ІКОМ України за звітний період і прийняття перспективного плану роботи ІКОМ України;

прийняття рішення про реорганізацію і ліквідацію ІКОМ України, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень і затвердження ліквідаційного балансу.

Конференція може розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань, які стосуються діяльності ІКОМ України.

7.2. Засідання Конференції є правомочним, якщо на ньому присутні більшість делегатів від загальної кількості місцевих осередків.

Конференція може обговорювати доповіді і повідомлення з актуальних теоретичних і практичних питань, що стосуються розвитку музеєзнавства і музейної справи в Україні і за кордоном.

Кожен делегат ІКОМ України має при голосуванні один голос.

7.3. Рішення Конференції ІКОМ України стосовно виборів керівних та контролюючих органів, внесення і затвердження змін і доповнень до статуту, а також по реорганізації або ліквідації ІКОМ України, приймаються кваліфікованою більшістю у дві третини голосів делегатів від загальної кількості місцевих осередків, котрі присутні на Конференції ІКОМ України.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів, котрі присутні на Конференції ІКОМ України.

Місце проведення конференції визначається Президією ІКОМ України.

Рішення, прийняті на Конференції ІКОМ України, оформлюються протоколами, які підписуються Президентом ІКОМ України і Відповідальним секретарем ІКОМ України.

Про скликання чергового засідання Конференції ІКОМ України його делегати повідомляються шляхом оголошення у письмовій формі або іншим шляхом, встановленим Президією ІКОМ України не менше, ніж за 45 (сорок п’ять) днів до дати засідання. У випадку скликання позачергового засідання повідомлення має бути зроблено не менше, ніж за 10 (десять) днів до дати позачергового засідання.

Проект порядку денного засідання Конференції ІКОМ України пропонується Президією ІКОМ України.

Засідання Конференції ІКОМ України є відкритими для всіх делегатів ІКОМ України. На засідання Конференції ІКОМ України, Президією ІКОМ України можуть бути запрошені почесні гості та спостерігачі, яким може надаватися слово, але які не мають право брати участь у голосуванні. Розповсюдження на засіданні Конференції ІКОМ України буДь-яких матеріалів можливе лише з дозволу головуючого.

Будь-яке питання, яке пропонується до розгляду Конференції ІКОМ України, має бути внесено його ініціатором у письмовій формі та надіслано до Президії ІКОМ України не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до засідання Конференції ІКОМ України.

Головує на засіданні Конференції ІКОМ України Президент ІКОМ України. У випадку відсутності Президента на засіданні Конференції ІКОМ України головує перший Віце-президент. У випадку відсутності Президента та першого Віце-президента на засіданні Конференції ІКОМ України головує особа, яка обрана учасниками Конференції ІКОМ України.

В обов’язки головуючого входить:

- ведення засідання Конференції ІКОМ України та забезпечення порядку у залі (в тому числі, за допомогою призначених головуючим осіб);

- забезпечення дотримання регламенту Конференції ІКОМ України та інших положень, що регулюють її роботу;

- вирішення всіх процедурних питань.

Робота Конференції ІКОМ України протоколюється. Ведення протоколу забезпечує особа, призначена головуючим. Рішення Конференції ІКОМ України вносяться до протоколу або складаються у вигляді окремого документу.

 

8. ПРЕЗИДІЯ ІКОМ УКРАЇНИ

 

8.1. Президія ІКОМ України є вищим колегіальним керівним органом, в період між Конференціями. Члени Президії обираються терміном на 3 (три) роки.

8.2. До складу Президії входять Президент, перший Віце-президент, Віце-президенти, Відповідальний Секретар та обрані Конференцією члени Президії.

8.3. Відповідальний секретар ІКОМ України призначається Президією ІКОМ України, шляхом відкритого голосування більшістю голосів з осіб, які входять до складу Президії.

8.4. Засідання Президії скликається Президентом ІКОМ України в міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців. Засідання Президії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів

Президії.

8.5. Рішення, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії.

8.6. В роботі Президії ІКОМ України з правом дорадчого голосу можуть брати участь керівники осередків ІКОМ України.

8.7. На час відсутності Президента ІКОМ України, його повноваження виконуються одним з віце-президентів, який призначається Президентом або Президією ІКОМ України.

8.8. Президія ІКОМ України:

8.8.1.  здійснює керівництво діяльністю ІКОМ України, в період між Конференціями;

8.8.2.  забезпечує виконання рішень Конференції;

8.8.3.  створює постійні і тимчасові експертні комісії ІКОМ України, а також інші громадсько-консультаційні органи ІКОМ України, координує їх діяльність, затверджує положення про них, призначає їх керівників;

8.8.4.  скликає Конференції ІКОМ України;

8.8.5.  затверджує плани основних заходів, цільових та інших програм, здійснює поточне планування роботи;

8.8.6.  затверджує річні кошториси доходів і видатків ІКОМ України, визначає джерела і розміри фінансування поточної діяльності;

8.8.7.  на добровільних засадах, в рамках діючого законодавства, приймає рішення про вступ в спілки, союзи, асоціації, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу з метою успішного виконання статутних завдань;

8.8.8.  приймає рішення про створення місцевих осередків ІКОМ України, затверджує Положення про них;

8.8.9.  приймає рішення про прийняття в члени ІКОМ України. У випадку, якщо до найближчого засідання Президії залишається більше трьох тижнів, рішення про прийняття приймається Виконавчим бюро ІКОМ України;

8.8.10. затверджує склад Комісії по прийняттю нових членів ІКОМ України,  затверджує положення про неї;

8.8.11. затверджує структуру, штатний розпис і правила внутрішнього трудового розпорядку штатних працівників Секретаріату ІКОМ України;

8.8.12. делегує одному з віце-президентів і Відповідальному секретарю право розпорядження майном ІКОМ України, в межах затверджених кошторисів;

8.8.13. затверджує річні звіти Ревізійної Комісії ІКОМ України;

8.8.14. організовує співробітництво ІКОМ України і його членів з державними і громадськими організаціями в Україні і за її межами;

8.8.15. вирішує будь-які питання діяльності ІКОМ України за винятком тих, котрі   внесені до виключної компетенції Конференції.

 

9. ПРЕЗИДЕНТ ІКОМ УКРАЇНИ

 

9.1. Президент ІКОМ України і Віце-Президенти, у тому числі і перший Віце-президент, обирається Конференцією з її членів строком на три роки.

9.2. Президент ІКОМ України:

9.2.1.  є вищою посадовою особою ІКОМ України,

9.2.2.  керує діяльністю Президії ІКОМ України;

9.2.3.  керує підготовкою питань, які підлягають розгляду Президією і Конференцією ІКОМ України;

9.2.4.  головує на Конференції ІКОМ України;

9.2.5.  подає Конференції звіт про діяльність Президії ІКОМ України;

9.2.6 за погодженням з Президією виступає від імені. ІКОМ України у

взаєминах з державними, громадськими та іншими організаціями як всередині країни, так і за її межами;

9.2.7.  володіє правом підпису фінансових та інших документів ІКОМ України;

9.2.8.  може видавати доручення, накази, вказівки всім штатними працівниками Секретаріату ІКОМ України;

9.2.9.  скликає Президію, Виконавче бюро ІКОМ України і керує їх засіданнями;

9.2.10. здійснює нагляд за доцільним розпорядженням майном ІКОМ України;

9.2.11. контролює прийняття на роботу і звільнення штатних співробітників Секретаріату ІКОМ України;

9.2.12. здійснює оперативне управління майном та коштами ІКОМ України;

9.2.13. здійснює будь-які інші юридичні і фактичні дії, необхідні для досягнення цілей ІКОМ України, за винятком тих, які у відповідності до цього Статуту і законодавства України віднесені до компетенції інших органів управління ІКОМ України.

9.3. Віце-президенти ІКОМ України:

9.3.1.  у випадку відсутності Президента за його дорученням можуть проводити засідання Президії, Виконавчого бюро ІКОМ України;

9.3.2.  за дорученням Президії представляють ІКОМ України в Україні та за кордоном;

9.3.3.  вирішують інші питання поточної діяльності ІКОМ України, які доручають їм Президент або Президія.

10.ВИКОНАВЧЕ БЮРО ІКОМ УКРАЇНИ

 

10.1. Оперативну поточну роботу здійснює Виконавче бюро ІКОМ України, до складу якого входять:

10.1.1. Президент ІКОМ України;

10.1.2. Віце-президенти ІКОМ України, один з яких є першим Віце-президентом ІКОМ України;

10.1.3. Відповідальний секретар ІКОМ України;

10.2. Виконавче бюро очолює Президент ІКОМ України. Засідання Виконавчого бюро проводиться за мірою необхідності, але не менше одного разу на два місяці. Засідання Виконавчого бюро вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Всі рішення Виконавчого бюро приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів бюро. Виконавче бюро діє на підставі положення, що затверджується Президією ІКОМ України.

10.3. Виконавче бюро ІКОМ України:

10.3.1. вживає заходи, необхідні для втілення у життя рішень і резолюцій, планів і програм, прийнятих Конференцією і Президією ІКОМ України;

10.3.2. здійснює контроль за передачею важливих питань діяльності, пов'язаних з програмами, планами, методами ІКОМ України на розгляд Президії і Конференції ІКОМ України;

10.3.3. розглядає і вживає заходи, необхідні для реалізації пропозицій і рекомендацій, прийнятих на Конференції і Президії ІКОМ України;

10.3.4. приймає необхідні рішення в інтересах ІКОМ України, які є предметом статутної діяльності ІКОМ України в період між засіданнями Президії ІКОМ України;

10.3.5. координує діяльність Секретаріату ІКОМ України;

10.3.6. вирішує інші питання діяльності ІКОМ України, за винятком-тих, які віднесені до компетенції Президії і Конференції ІКОМ України

 

11. СЕКРЕТАРІАТ ІКОМ УКРАЇНИ

 

11.1. Поточну роботу в ІКОМ України здійснює Секретаріат ІКОМ України.

11.2. Співробітники Секретаріату є штатними співробітниками ІКОМ України приймаються на роботу Відповідальним Секретарем за дорученням Президента та погодженням Президії ІКОМ України у відповідності до положень трудового законодавства України.

11.3. Секретаріат ІКОМ України діє на основі даного Статуту, а також Положення, яке затверджує Президія ІКОМ України.

11.4. Роботою Секретаріату ІКОМ України керує Відповідальний секретар ІКОМ України, який призначається Президією ІКОМ України з осіб, які входять до складу Президії.

11.5. Відповідальний секретар ІКОМ України:

11.5.1. організовує роботу по виконанню рішень Конференцій, Президії і Виконавчого бюро ІКОМ України;

11.5.2. організовує роботу Секретаріату;

11.5.3. відкриває рахунки в банках та діє від імені ІКОМ України;

11.5.4. розпоряджається майном ІКОМ України за дорученням Президії;

11.5.5. готує матеріали для розгляду на засіданні Президії, Виконавчого бюро та Конференцій ІКОМ України;

11.5.6. розробляє проекти річних кошторисів ІКОМ України, планів основних заходів, цільових та інших програм;

11.5.7. має право першого підпису на банківських документах ІКОМ України, укладає угоди і договори з українськими партнерами;

11.5.8. підтримує постійні зв'язки з місцевими осередками ІКОМ України, регулярно інформує їх про виконання планів робіт, поточні питання;

11.5.9. готує проведення заходів для реалізації програм ІКОМ України;

11.5.10 за представляє ІКОМ України в Україні і за кордоном;

 

12. КОМІСІЯ ПО ПРИЙОМУ НОВИХ ЧЛЕНІВ

 

12.1. Комісія по прийому нових членів обирається Президією ІКОМ України терміном на три роки із членів ІКОМ України;

12.2. Комісія розглядає заяви про вступ в члени ІКОМ України, рекомендує Президії ІКОМ України прийняти або відхилити в прийнятті кандидатів у члени ІКОМ України.

12.3. Комісію по прийому нових членів очолює один з віце-президентів ІКОМ України. Відповідальний секретар ІКОМ України входить до складу Комісії по прийому нових членів за своєю посадою.

12.4. Комісія по прийому нових членів ІКОМ України діє на підставі даного Статуту, а також Положення, яке затверджується Президією ІКОМ України.

 

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

1З.1.  Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ІКОМ

України Конференція обирає Ревізійну комісію з членів ІКОМ України, терміном на три роки у кількості трьох чоловік.

13.2. Діяльністю Ревізійної комісії керує голова, який обирається на її засіданні зі  складу Ревізійної-комісії терміном на три роки.

13.3. Ревізійна комісія ІКОМ України здійснює контроль за збереженням майна ІКОМ України, правильністю використання грошових коштів, обліку, звітності, контролює використання кошторисів видатків ІКОМ України, дотримання фінансової дисципліни.

13.4. Ревізійна комісія ІКОМ України в міру необхідності, але не менше одного разу на рік проводить ревізію фінансово-господарської діяльності ІКОМ України, за наслідками перевірки складає акти і передає їх на затвердження до Президії ІКОМ України а також звітує перед Конференцією ІКОМ України.

13.5. Ініціатива в проведенні перевірок Ревізійною комісією може належати:

13.5.1. Конференції ІКОМ України;

13.5.2. Президії ІКОМ України;

13.5.3. самій Ревізійній комісії;

13.5.4. членам ІКОМ України (не менше 30 чоловік).

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергової Конференції

ІКОМ України, якщо виникла серйозна загроза інтересам ІКОМ України.

 

14. МАЙНО ІКОМ УКРАЇНИ

 

14.1. У власності ІКОМ України можуть знаходитись земельні ділянки, будівлі, приміщення, інвентар, транспорт, майно, гроші, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення його статутної діяльності.

14.2. У власності ІКОМ України можуть знаходитись установи, видавництва, засоби масової інформації, які створюються за рахунок його коштів у відповідності до його статутних цілей.

14.3. ІКОМ України в установленому законодавством порядку може засновувати благодійний фонд для надання фінансової, організаційно-методичної та іншої благодійної допомоги музеям і установам культури, представники яких є членами ІКОМ України.

14.4. Майно ІКОМ України формується на основі:

14.4.1. вступних і членських внесків;

14.4.2. безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань, наданих фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, як в грошовій, так і в майновій формі;

14.4.3. пасивних доходів, надходжень від підприємств, організацій, що перебувають у власності Організації;

14.4.4. майна та коштів, які надходять до Організації від проведення основної діяльності.

ІКОМ Прибутки від діяльності ІКОМ України не можуть перерозподілятися між членами ІКОМ України і повинні використовуватись тільки для досягнення статутних цілей.

14.5. Власником майна ІКОМ України є ІКОМ України в цілому. Кожен окремий член ІКОМ України не має права власності на долю майна, яке належить ІКОМ України.

14.6. Членські внески у ІКОМ України повинні надходити до ІКОМ України не пізніше першого лютого поточного року. Членські внески використовуються на поточну  діяльність ІКОМ України.

14.7. Розпорядником майна ІКОМ України є Конференція, Президія чи Президент, один з Віце-президентів і Відповідальний секретар ІКОМ України за рішенням Президії.

 

15.ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВИЙ РІК

 

15.1. Секретаріат ІКОМ України веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у відповідності до порядку, який передбачається законодавством України.

15.2. Фінансовий рік ІКОМ України співпадає з календарним роком.

 

16.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ІКОМ

УКРАЇНИ

 

16.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Конференції ІКОМ України. Дане рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів присутніх на Конференції делегатів ІКОМ України.

16.2. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому діючим законодавством України.

 

17. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ІКОМ УКРАЇНИ

 

17.1. ІКОМ України може бути ліквідованим:

17.1.1. за рішенням суду;

17.1.2. за рішенням Конференції ІКОМ України.

17.2. ІКОМ України може бути реорганізований шляхом злиття, приєднання, розподілу, виділення, перетворення.

17.3. Рішення про ліквідацію або реорганізацію приймається Конференцією ІКОМ України більшістю 2/3 голосів присутніх делегатів відкритим поіменним голосуванням. ІКОМ України не може бути реорганізований у прибуткову організацію. При реорганізації його права і обов’язки переходять до правонаступника.

17.4. Ліквідація ІКОМ України здійснюється призначеною Конференцією ІКОМ України ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності ІКОМ України за рішенням суду — ліквідаційною комісією, призначеною судом.

17.5. Кошти та майно ІКОМ України не можуть бути перерозподілені між його членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховані у дохід Державного бюджету.

 

 


    Copyright © 2015 - 2016 ICOM Ukraine